TR
KVKK

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA 

SAHRA CAM SANAYİ ve TİCARET LTD ŞTİ AYDINLATMA METNİ

Değerli İlgili,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ; 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

6698 sayılı KVKK uyarınca veri işleyen ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla Sahra Cam Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup verilerinizin güvenliği için azami düzeyde özen gösterilmektedir. 

Kişisel verileriniz, internet sitemiz ve e-postalarınız, satış, muhasebe ve insan kaynakları departmanları çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Sahra Cam Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri;

Şirketimizin ve sizlerin hukuki güvenliğinin sağlanabilmesi, 

Müşteri ve personel ilişkilerinin yürütülmesi,

Müşteri ve personel iletişim bilgilerinin güncellenmesi,

Personel performans takibinin yapılması,

Satış kayıtlarının sistemde açılması ve takibi,

Faturalandırma işlemleri de dâhil olmak üzere mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Sahra Cam Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi, 

Ürün ve hizmetlerimizin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi, 

Elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, 

Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir.

 Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; 

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu

Türkiye İçişleri Bakanlığı

Telekomünikasyon Şirketleri

Türkiye İstatistik Kurumu

Sözleşme İçinde Bulunduğumuz 3. Şahıs ve Şirketler

KVKK' nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca haklarınız;

Bizimle her zaman iletişime geçme, 

İşlenen kişisel verilerinize erişme,

Veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, 

Düzeltme veya silinme hakkınızı kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve diğer haklarınız ile ilgili detaylı bilgi insan kaynakları departmanında fiziki olarak mevcut olup ayrıca http://gloreglass.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

SAHRA CAM SANAYİ ve TİCARET LTD ŞTİ

Pelitli Mahallesi 4417. Sokak No:9 Gebze / Kocaeli

Başvuru Formu